Rapport

Vrije stroom, vieze stroom, weg stroom?

In de afgelopen jaren is de marktwerking in de energiesector sterk toegenomen. De sector is geliberaliseerd en de spelers bereiden zich voor op privatisering en een verdere internationalisering van de bedrijfsvoering. In opdracht van de Bezinningsgroep Energie (BG) heeft CE de (tussen)balans op gemaakt van de gevolgen voor drie pijlers van het energiebeleid:

  • schoon (indicator: CO2 emissies);
  • betrouwbaar (indicator: leveringszekerheid);
  • betaalbaar (indicator: kosten bedrijven / tarieven klanten).

Per saldo blijkt sprake te zijn van een verschuiving van lange termijn maatschappelijke belangen naar korte termijn bedrijfseconomische doelen. Daarmee zijn de drie klassieke doelen van het energiebeleid – betaalbaar, betrouwbaar en schoon onder druk komen te staan. De liberalisering als zodanig heeft met name voor schoon – negatieve gevolgen die slechts ten dele gecompenseerd worden door flankerende maatregelen. Op termijn geldt hetzelfde voor betrouwbaar en betaalbaar. Een structurele bijsturing door – aangescherpt – flankerend beleid is noodzakelijk om de publieke doelen veilig te stellen.

Auteurs