Rapport

Winst in de petroleumketen
Studie naar verbeteringen in de energie-efficiency in de petroleumketen, buiten de raffinaderijen

In deze studie brengen we in kaart op welke wijze de energie-efficiency in de keten van de petroleumindustrie kan worden verbeterd, buiten de raffinaderijen en binnen Nederland. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE-convenant), in opdracht van de VNPI en met ondersteuning van Agentschap NL.

Hiervoor zijn de mogelijkheden voor energiebesparing in kaart gebracht bij op- en overslag en transport van de ruwe olie en petroleumproducten. Daarnaast is gekeken naar mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie op de tank- en opslaglocaties, naar warmte- en CO2-levering vanuit de raffinaderij en naar de inzet van biomassa in de raffinaderij.

Het grootste reductiepotentieel is gevonden bij CO2- en warmtelevering van de raffinaderij en bij inzet van biomassa in de raffinageprocessen. In de overige stappen kan het besparingspotentieel oplopen tot enkele tientallen procenten van het energiegebruik van de ketenstap, over de hele keten gezien zijn deze besparingen echter beperkt. Het verdient nu aanbeveling om de Top-3 maatregelen verder te ontwikkelen, en de mogelijkheden voor realisatie in meer detail te onderzoeken.

Auteurs