Rapport

Wordt de 25% emissiereductie van broeikasgassen in 2020 gehaald?

De uitspraak van de rechter in de rechtszaak die Urgenda in 2013 heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat, verplicht Nederland om in 2020 de CO2-emissie met 25% op Nederlands grondgebied te hebben teruggedrongen ten opzichte van 1990.  Minister Kamp van Economische Zaken geeft in zijn brieven aan de Tweede Kamer van december 2016 en juni 2017 aan dat hij verwacht dat 25% reductie van broeikasgassen in 2020 wordt gehaald. Op basis van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 komt hij 4 Mton CO2-reductie te kort, maar door CO2-afvang en -opslag (CCS ROAD), het realiseren van de afspraken in het Energieakkoord en maatregelen voor fosfaat in de landbouw verwacht hij dit gat te dichten.

Sinds het uitkomen van NEV 2016, waarop de minister zich baseert, zijn er nieuwe gegevens/inzichten over substantiële maatregelen in zijn pakket.  
  • ontwikkeling wind op land lager dan verwacht; 
  • CCS ROAD is stopgezet; 
  • import van elektriciteit mogelijk lager dan verwacht; 
  • overige ontwikkelingen die zouden kunnen leiden tot positieve en negatieve effecten op de CO2-emissie. 
Uit de analyse voor de NVDE blijkt dat het erg onzeker is of de CO2-reductie van 25% in 2020 wordt gehaald met het huidige pakket aan beleidsmaatregelen. Doordat de ontwikkeling van wind op land lager uitpakt dan verwacht, neemt de uitstoot op Nederlands grondgebied met 0,3 tot 1,7 Mton toe. Het stopzetten van CCS ROAD resulteert in een additionele emissie van 1,2 Mton. Daar komt bij dat de import van elektriciteit mogelijk lager is dan de verwachtingen waar de minister zich op baseert. Twee studies, beide in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, laten een verschil van 20 TWh aan elektriciteitsimport zien met een overeenkomstig verschil in CO2-emissie van 7 Mton op Nederlands grondgebied. Hier staat tegenover dat de reductie in de glastuinbouw mogelijk groter is dan voorspeld in de NEV 2016 (0-1 Mton). Als we alle maatregelen bij elkaar optellen, pakt de uitstoot zo’n 0,5 tot 10 Mton hoger uit dan de minister nu voorspelt. 
 

Meer over