CO2-norm elektriciteit en gas noodzaak voor behalen klimaatdoel

Delft, maandag 12 juli 2021

Persbericht
Invoeren van een, in de tijd afnemende, CO2-norm voor geleverde elektriciteit en gas geeft de regering de noodzakelijke ‘beleidsknop’ om snelheid te geven aan de energietransitie. In de visie van het KBT kiest Nederland voor de productie van elektriciteit, vooral voor wind op zee. De opwek op wind-op-land moet minder versnipperd zijn, ten gunste van het landschap. Bij lokale initiatieven krijgt de lokale gemeenschap een vergoeding, om draagvlak voor de energietransitie te behouden. Waterstof wordt alleen toegepast als het goedkoper en duurzamer is dan elektrificatie én als opslag van elektriciteit.

Het KBT geeft in dit advies aan hoe de klimaatdoestellingen met zekerheid gehaald kunnen

worden. Dit is samengevat in Figuur 1 en bestaat uit:

 • Een helder verhaal over de noodzaak van klimaatbeleid en de additionele opgave door
  elektrificatie en overstap op waterstof in andere sectoren (nut en noodzaak)
 • Krachtig beleid, vormgegeven rond een strikt ETS-plafond voor de waterstof en elektriciteitsproductie, inclusief een minimumprijs voor investeringszekerheid.
 • Aanvullend beleid voor het behalen van het ETS-plafond, garanderen van leveringszekerheid, ondersteuning van opkomende technieken en realiseren van energieinfrastructuur.
 • Energiezekerheid voor iedereen, compensatie van stijgende lasten voor de laagste
  inkomensgroepen.

Dit is het zesde advies van het Klimaatcrises Beleid Team. In de andere adviezen van het KBT wordt aandacht besteed aan mobiliteit en transport, gebouwde omgeving, bedrijven en landbouw. Binnenkort verschijnt het overkoepelde advies van het KBT over het behalen van de klimaatdoelen in 2030 en 2050. Het KBT bestaat uit:

Advies KBT: Schaf belastingvrijstelling lease- en vliegverkeer af, Corona-maatregelen bewijzen dat mobiliteitsvraag snel kan dalen

De energievraag en de CO2 die vrijkomt bij mobiliteit moet snel en sterk worden verlaagd. Belangrijk voor alle vervoersmodaliteiten is een schone-energieverplichting voor alle energie die door voer- en vaartuigen wordt gebruikt. Dat is het advies van het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) dat vandaag is uitgebracht.

Het KBT adviseert de Rijksoverheid de volgende beleidsmaatregelen:

 1. Snelle daling energievraag en de CO2 die vrijkomt bij mobiliteit
 • Stoppen met vergoeden door werkgevers van privékilometers van werknemers
 • Invoering van accijns en BTW voor vliegverkeer en scheepsbrandstoffen
 • Beperken van zakenreizen en korte afstandsvluchten met het vliegtuig.

 

 1. Schone-energieverplichting
 • Actieve steun Nederland voor strengere EU- voertuignormering, naar 0-emissie 2030
 • Sterke uitbreiding van 0-emissie zones in steden, voor goederen- én personenvervoer

Een schone energieverplichting kan in eerst instantie gebaseerd zijn op de bestaande regeling voor de jaarverplichting hernieuwbare energie voor vervoer en later op een CO2-budget voor de transportsector. Bij voorkeur Europees om grenseffecten te voorkomen, maar in eerste instantie nationaal ontwikkeld.

Dit KBT-advies over mobiliteit volgt op het advies over CO2-reductie in de gebouwde omgeving (april). In juni brengt het KBT advies uit over een CO2-vrije industrie en in juli over landbouw en de energievoorziening.

Een brede groep onafhankelijke experts/hoogleraren heeft als opmaat naar een OMT voor de Klimaatcrisis het Klimaatcrisis Beleid Team gevormd. Het team adviseert de nieuwe regering invoering van een CO2-budgetsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en het betalen voor CO2-emissies door consumenten en bedrijven (naast het ETS voor de industrie). Burgers en bedrijven die daardoor in de knel komen moeten tijdelijk worden ondersteund met inkomensbeleid, maar niet met aanpassingen en verzwakking van het energie/klimaatbeleid.CE Delft coördineert de totstandkoming van de adviezen.

 

Naam Expertise/leerstoel Organisatie
Prof. Dr. Jeroen C.J.M. van den Bergh Milieueconomie Universitat Autònoma de Barcelona

Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. Dr. Koos Biesmeijer Leerstoel Natuurlijk Kapitaal Wetenschappelijk directeur Naturalis Universiteit Leiden
Prof. Dr. Marc Davidson Filosofie van duurzaamheid en milieu Radboud Universiteit
Prof. Dr. Ing. Jan Willem Erisman Milieu en Duurzaamheid Centrum voor Milieuwetenschappen Universiteit Leiden
 

Dr. Reint Jan Renes

 

Gedragswetenschapper

Lector Psychologie voor een Duurzame Stad

 

Hogeschool van Amsterdam

Ir. Jan Paul van Soest Onafhankelijk expert duurzaamheid De Gemeynt
Drs. Rens van Tilburg Directeur Sustainable Finance Lab Universiteit Utrecht
Dr. Gerdien de Vries Universitair docent Klimaatpsychologie

Directeur Energy Transition Lab

TU Delft
Prof. Dr. Bert van Wee Duurzame Mobiliteit TU Delft
Prof. Dr. Ernst Worrell Energy, Resources & Technological Change Universiteit Utrecht
Ir. Frans Rooijers Directeur, energie-expert CE Delft

———————————————————————————————————————