Methode

CEREM (CE – Regionale Effectenberekening Mobiliteit)

CEREM geeft lokale en regionale overheden inzicht in de emissies van verkeer en vervoer

CEREM (CE – Regionale Effectenberekening Mobiliteit) is een door CE Delft ontwikkeld model om op lokaal en regionaal niveau inzicht te geven in de huidige en toekomstige emissies binnen de mobiliteitssector. Op basis van huidige emissieniveaus, verwachte ontwikkelingen van toekomstige emissies en berekeningen van de effecten van beleidsmaatregelen geeft het CEREM-model een inschatting van de mobiliteitsemissies van zowel broeikasgassen (CO2, N2O, CH4) als luchtvervuilende stoffen (NOx en PM10). De methodiek voor de referentieprognoses is in samenspraak met CROW ontwikkeld en gepubliceerd in deze studie. De resultaten van de berekeningen van het CEREM-model worden tevens gebruikt voor het gedeelte over mobiliteit in beleidsbrede regionale doorrekeningen van CE Delft.

Hoe ontwikkelen de emissies zich tot 2050?
CEREM is in staat om referentieprognoses te maken voor alle gemeenten, provincies, RMP-regio’s en andere combinaties van gemeenten. Hiervoor maakt het model gebruik van de Klimaatmonitor om historische emissies te kwantificeren en van de Klimaat- en Energieverkenning voor nationale ontwikkelingen van emissies. Doordat regio-specifieke kenmerken voor de verschillende regio’s kunnen worden aangepast, kan er worden ingespeeld op scenario’s die de uitkomsten nog beter op de realiteit laten aansluiten (denk aan bevolkingsgroei of samenstelling wagenpark). Zie de volgende grafiek voor een voorbeeld van CO2-uitstoot in de referentieprognose van de provincie Zuid-Holland per modaliteit.

Wat is het effect van mijn beleid?
Binnen mobiliteit is een breed scala aan beleidsmaatregelen mogelijk die gericht zijn op CO2-reductie en de verbetering van luchtkwaliteit. Het CEREM-model rekent vaak voorkomende maatregelen volgens een gestandaardiseerde methode door. Doordat de berekening onderscheid maakt tussen landelijk, stedelijk en hoogstedelijk gebied en doordat ambitieniveaus per maatregel kunnen worden aangepast, sluiten de effecten zo goed mogelijk aan op de lokale situatie. Op basis van de input wordt per maatregel aangegeven hoe hoog de emissiereductie is. Dit geeft inzicht in welk beleid de meeste resultaten oplevert. Zie voor een voorbeeld van de effectberekeningen de volgende grafiek.

Zijn wij op weg om onze duurzaamheidsdoelen te halen?
Op basis van de referentieprognose en de gekwantificeerde maatregeleffecten wordt het inzichtelijk in hoeverre de duurzaamheidsdoelstellingen van een bepaalde regio reëel zijn. CEREM berekent de effecten van het maatregelenpakket, het geprognosticeerde emissieniveau in het zichtjaar en in hoeverre dit afwijkt van het emissiedoel voor dit zichtjaar. De resultaten van deze berekening zijn weergegeven in onderstaand voorbeeld.