Rapport

Referentieprognose CO2-uitstoot van verkeer tot 2030 in RMP-regio’s. Achtergrondrapportage

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat regionale overheden een bijdrage leveren aan de reductie van de CO2-uitstoot door middel van de Regionale Mobiliteitsprogramma’s. In deze programma’s leggen alle 30 zogeheten ‘RMP-regio’s’ vast hoe de emissies van broeikasgassen door mobiliteit in de betreffende regio gaan worden teruggedrongen.

Het hoofdresultaat van deze studie zijn referentieprognoses voor de CO2-emissies van alle 30 RMP-regio’s voor de jaren 2019 tot 2030. Deze beschrijven hoe de CO2-uitstoot per regio waarschijnlijk gaat ontwikkelen, indien geen aanvullend beleid wordt gevoerd. De prognoses zijn gebaseerd op de KEV 2020 van het PBL. Verschillen in regionale ontwikkeling worden benaderd door correcties op de verwachte ontwikkeling in de woonbevolking en het aantal werkplekken in de regio’s. De referentieprognoses zijn uitgesplitst naar verschillende voertuigcategorieën (personenauto, bestelauto, vrachtauto, autobus, tweewieler, mobiele werktuigen, railverkeer, binnenvaart en recreatievaart).

Naast de referentieprognose voor de jaren 2019 tot 2030 is er ook een backcasting uitgevoerd voor de jaren 2010 tot 2019. Deze backcasting is een vergelijking tussen de ‘berekende’ CO2-emissies per RMP-regio en de emissies volgens de regionale statistieken. Deze vergelijking geeft inzicht in de onzekerheden in de referentieprognoses.