Methode

Doorrekening lokaal klimaatbeleid

Steeds meer gemeenten vragen CE Delft om de toekomstige effecten van hun klimaatbeleid door te rekenen. Op nationaal niveau wordt daarvoor de klimaat- en energieverkenning (KEV) gebruikt. CE Delft heeft voor lokale overheden het CE Gemeentelijk Emissiereductie Model ontwikkeld zodat gemeenten de te verwachte effectiviteit van klimaatmaatregelen in beeld krijgen. Dit geeft gemeenten de kans om hun beleid bij te sturen om de lokale CO2-reductie te realiseren.

Werkwijze
CE Delft hanteert bij de CO2-doorrekening van gemeentelijk beleid in het CEGEM-model de volgende stappen: een meting van de huidige CO2-emissies, een prognose van toekomstige emissies zonder lokaal beleid, en een prognose van de CO2-reductie van het huidige én toekomstige gemeentebeleid.

  1. Meting van de huidige CO2-emissies: Het maken van effectief beleid begint met inzicht. Wat zijn de huidige emissies en waar vindt de uitstoot plaats? Dat geeft aanwijzingen waar beleid effectief kan worden ingezet. We bepalen de huidige CO2-emissies binnen de gemeente (zowel CO2 als overige broeikasgassen) van sectoren (mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie, landbouw, energie). De Regionale klimaatmonitor vormt daarvoor een goede basis. We maken daarnaast een inschatting van de emissies in 1990, het basisjaar voor het klimaatbeleid.
  2. Basispad: Ook zonder lokaal beleid veranderen de CO2-emissies. Door te bepalen wat de toekomstige emissies zijn, zonder lokaal beleid, weet de gemeente hoeveel aanvullende CO2-reductie nodig is om het CO2-reductiedoel te halen. We maken een prognose van de emissies in 2030 en/of 2050, zoals die zouden zijn zonder lokaal klimaatbeleid.
    Landelijk beleid heeft invloed op deze emissies, maar ook de verwachte bevolkingsgroei of -krimp. Deze factoren nemen we mee om het basispad te bepalen. Hierbij sluiten we aan bij de nationale KEV.
  3. Beleidsdoorrekening: Met gemeentelijke beleidsmaatregelen stuurt de gemeente op CO2-reductie. Als duidelijk is wat het beleid oplevert, kan de gemeente bijsturen om haar doelen te halen. We rekenen alle relevante beleidsmaatregelen van de gemeente door en bepalen wat de effecten zijn op de CO2-uitstoot in 2030/2050. Dit kunnen bestaande maatregelen zijn, maar ook maatregelen die de gemeente overweegt om te nemen.

Resultaat
Met de CO2-doorrekening krijgt u de verwachte CO2-uitstoot in uw gemeente in 2030 en 2050, met en zonder gemeentelijk beleid. U krijgt direct inzicht in de beleidsmaatregelen die de meeste CO2-reductie oplevert. En u ziet of met de huidige en geplande maatregelen het gemeentelijke klimaatdoel wordt behaald.

CE Delft heeft al voor verschillende gemeenten een CO2-doorrekening van beleid gemaakt, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Zaanstad, waarin we de drie stappen van meting van de huidige CO2-emissies, basispad en beleidsdoorrekening in kaart hebben gebracht.

Contact
Heeft uw gemeente behoefte aan een CO2-doorrekening, of wilt u weten of deze aanpak geschikt is in uw gemeente? Suzanne Breman en Jasper Schilling kunnen u verder helpen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad