Methode

MKBA

Ervaring CE Delft

CE Delft is een bekende speler op het gebied van MKBA’s. Wij hebben voor het ministerie van IenW de ‘Werkwijzer MKBA’s op het gebied van milieu’ opgesteld. Dit is een werkwijzer die voorschrijft hoe milieu-MKBA’s in Nederland uitgevoerd dienen te worden en aan welke spelregels deze moeten voldoen. We zijn hierdoor zeer goed op de hoogte van de meest recente methodische ontwikkelingen en voorschriften. Ook hebben we voor het ministerie van EZK de ‘Werkwijzer MKBA natuur’ opgesteld (i.s.m. Arcadis). Dit is een soortgelijke werkwijzer als de Werkwijzer milieu alleen dan voor het natuurbeleid.

Wat is een MKBA?

Maatschappelijke kosten-batenanalyses brengen de effecten in kaart die samenhangen met een beleidsbeslissing. Hierbij gaat het niet alleen om direct zichtbare financiële kosten en baten, maar ook om andere zaken die voor burgers en bedrijven van groot belang zijn, zoals tegengaan van klimaatverandering, gezondheid, biodiversiteit en de kwaliteit van het werk-/leefklimaat (geluid, stank). Om al deze aspecten met elkaar te kunnen vergelijken worden ze in een MKBA in geld uitgedrukt.  Op die manier krijgen milieu, landschap en andere kwalitatieve waarden een plaats in de besluitvorming.

Waardering duurzaamheid

Een belangrijk onderdeel van MKBA’s voor duurzaamheid is de waardering van milieueffecten. In 2017 hebben we daarom het Handboek Milieuprijzen opgesteld, waarin meer dan 2000 stoffen en milieu-impacts zijn gewaardeerd door deze in euro’s per kg. vervuilende stof uit te drukken. Het gebruik van dit Handboek is aanbevolen door de Staatssecretaris van IenW voor MKBA’s in Nederland. In 2018 zijn we gevraagd door het ministerie van EZK om ook prijzen voor emissies buiten Nederland op te stellen.

Hands-on rekentools

We kunnen voor u ook een hands-on rekentool voor een MKBA ontwikkelen. Voor de provincie Flevoland ontwikkelden wij bijvoorbeeld  een rekentool voor beoordeling van kosten en baten van verschillende beleidsscenario’s voor de opschaling en ruimtelijke inpassing van windmolens. Hiermee kan de provincie zelf gewijzigde scenario’s doorrekenen of uitgangspunten aanpassen.