Rapport

Werkwijzer voor MKBAs op het gebied van milieu

Een Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) is een instrument dat wordt gebruikt in de besluitvorming voor overheidsbeleid. Een MKBA kan helderheid geven over afwegingen die in het (milieu)beleid onvermijdelijk opduiken: is het wenselijk om afval nog meer te scheiden, dienen er strengere normen voor oppervlaktewaterlozingen te worden opgelegd, moet de motorrijtuigenbelasting verder worden gedifferentieerd naar CO2-uitstoot of juist naar overige milieu-effecten? Milieubeleidsmaatregelen leiden enerzijds tot kosten bij bedrijven en consumenten, maar anderzijds ontstaan er maatschappelijke baten door minder milieuvervuiling, zoals een betere gezondheid of een prettigere leefomgeving. De vraag is dan of de baten opwegen tegen de kosten die gemaakt moeten worden. Een MKBA kan inzicht in deze materie verschaffen. In 2013 is de Algemene Leidraad verschenen (Romijn en Renes, 2013) die ingaat op de manier waarop MKBAs dienen te worden uitgevoerd op alle terreinen van het overheidsbeleid. Door de brede toepasbaarheid gaat de Algemene Leidraad niet altijd specifiek in op de diverse toepassingsgebieden, zoals het milieu. Daarom worden er voor specifieke toepassingsgebieden seperate werkwijzers opgesteld. CE Delft heeft in opdracht van het Ministerie van IenM de Werkwijzer Milieu opgesteld. De werkwijzer gaat in op hoe een MKBA dient te worden opgezet en uitgevoerd en bevat voorschriften en aanbevelingen voor een goed gebruik van MKBAs in het milieudomein. Daarnaast gaat de werkwijzer in op de concrete toepassingsmogelijkheden van MKBAs op het gebied van milieu. De werkwijzer is bedoeld voor zowel beleidsambtenaren die om een MKBA vragen, als de onderzoekers die een MKBA uitvoeren of beoordelen.

Auteurs

Meer over