Methode

RES regionale energiestrategieën

RES regionale energiestrategieën

Iedere gemeente in Nederland stelt met haar regio een regionale energiestrategie (RES) op. Dit komt voort uit de afspraken uit het klimaatakkoord. In de RES slaan gemeenten, waterschappen, provincies en netbeheerders de handen ineen om de mogelijkheden voor duurzame opwek, opslag en besparing in de regio te verkennen, te verdelen en ruimtelijk in te passen. Naast de ondersteuning van het RES-proces bieden we ook ondersteuning bij de Transitievisie warmte.

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft ondersteunt gemeenten, regio’s, provincies en het nationaal programma RES bij dit proces met haar kennis van energietechnieken en -infrastructuur, lokale beleidsprocessen en financiële consequenties. Hierbij brengen wij, door kennis van het energiesysteem en de (on)mogelijkheden daarvan, de discussies een stap verder richting concrete planvorming.

Regionale vraagstukken die wij tegenkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Het bieden van inhoudelijke ondersteuning bij het gehele RES-traject
  • Het in kaart brengen van de gevolgen van de energietransitie op de energie-infrastructuur
  • Het in kaart brengen van warmtebronnen in de regio, het opstellen van een afwegingskader voor de inzet van bronnen in de regio en het ontwikkelen van een bronnenstrategie
  • Verkenning van maatregelen om het verkeerssysteem in de regio te verduurzamen
  • Het uitvoeren van analyses van de mogelijkheden voor duurzame warmtevoorziening in de regio en de consequenties voor inwoners en netbeheerders

Wat kan CE Delft voor u doen?

Studies voor RES-regio's

We hebben voor tal van RES-regio’s onderzoek uitgevoerd.

Lees meer

Transitievisie warmte

Gemeenten hebben in het klimaatakkoord afgesproken om samen met stakeholders – vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden – uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben vastgesteld.

Lees meer