Economische waardering en verzilvering van ecosysteembaten in
Natura 2000-gebieden in Europa

Drie case studies in België en Nederland

Er zijn nog weinig instrumenten om de economische waardering  van de bescherming van biodiversiteit en Natura 2000-gebieden zichtbaar te maken; vaak wordt dit nog gezien als een economische kostenpost.  Het aantonen van de sociaal-economische waarde voor de lokale en nationale economie kan helpen om het draagvlak voor bescherming van Natura 2000-gebieden te vergroten. Voor de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) onderzocht CE Delft daarom de sociaal-economische meerwaarde van drie natuurgebieden; Grevelingen, Het Zwin en Waterdunen. Die bestaat bijvoorbeeld uit opbrengsten uit energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie  en werkgelegenheid. Tevens werd gekeken naar de mogelijkheden om deze waarde te verzilveren, waardoor nieuwe financieringsbronnen ontstaan voor het beheer van deze natuurgebieden.

het rapport

Auteurs CE

Martijn Blom
Geert Warringa

Delft, november 2012