Rapport

Alternatieven voor biomassameestook in kolencentrales

Natuur & Milieu en Eneco hebben CE Delft opdracht gegeven:

  • te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de meestook van biomassa die nog niet zijn afgesproken in het Energieakkoord;
  • wat de subsidiekosten en overige effecten van deze alternatieven zijn voor Nederland.

In de Update juli 2016 is ten opzichte van de eerdere versie een nieuwe calculatie gemaakt op basis van de gunning van windpark Borssele aan Dong Energy begin juli door de minister van Economische Zaken: 7,27 ct per kWh. Dit is dermate veel lager dan de in de eerdere versie gehanteerde kosten voor wind op zee, dat besloten is tot deze Update juli 2016. 

Uit deze studie blijkt dat er alternatieven mogelijk zijn voor meestook in kolencentrales. De volgende twee alternatieve scenario’s achten wij realistisch voor de periode 2016-2020:

  1. Een pakket van vier verschillende hernieuwbare energieopties, waarin de helft van de 25 PJ wordt gerealiseerd door verduurzaming van de elektriciteitsmarkt en de andere helft in de warmtemarkt. Het pakket bestaat uit een extra windpark van 700 MW, aangevuld met 0,6 Gigawatt piekvermogen zonne-energie (GWp), 7,5 PJ biostoom bij bedrijven en 5 PJ inzet van biomassa voor stadsverwarming.
  2. Het tweede alternatieve scenario houdt ombouw in van de Amer 8-centrale in Noord-Brabant naar een 100% biomassacentrale. Hiermee is het ook mogelijk om 25 PJ hernieuwbare energie te realiseren.

Zowel in het referentiescenario (25 PJ meestook in kolencentrales) als in de twee bovengenoemde alternatieve scenario’s is verondersteld dat de laatste vijf kolencentrales in Nederland open blijven. Dit betreft de drie nieuwe en de twee kolencentrales uit de jaren ’90. Deze studie brengt alleen de effecten in kaart van twee alternatieven voor het invullen van 25 PJ hernieuwbare energie in vergelijking tot het meestoken van 25 PJ meestook van biomassa. Dit betekent dat de kosten en baten van een sluiting van de laatste vijf kolencentrales in geen van de scenario’s is meegenomen.