Rapport

Benchmark 3 kV tractievoeding

Om hoogfrequent gebruik van het spoornetwerk mogelijk te maken willen de NS en ProRail de netspanning verhogen van 1,5 kV naar 3 kV. Deze maatregel draagt ook bij aan een duurzamer spoor, doordat de energieverliezen in de bovenleiding verlaagd kunnen worden en de efficiëntie van het hergebruik van teruggewonnen remenergie kan worden verhoogd.

In deze studie heeft CE Delft, in opdracht van ProRail, de milieu/energiewinst van een overstap naar 3 kV vergeleken met de winst die behaald wordt bij andere mogelijke energiemaatregelen, variërend van investeringen in windmolens tot het verhogen van de bijmenging van biobrandstoffen. Naast een vergelijking van de effectiviteit (reductie in Mton CO2) van de verschillende maatregelen, is ook gekeken naar hoe de maatregelen zich verhouden in termen van kosteneffectiviteit (euro’s per ton vermeden CO2).

Uit onze studie blijkt dat een overstap naar 3 kV een zeer kosteneffectieve maatregel is om de CO2-uitstoot te verminderen. De maatregel levert een CO2-reductie van 15% van de emissies van het spoorvervoer op. Hoewel hiermee het spoorvervoer verder vergroend kan worden, is de bijdrage van deze maatregel aan de gewenste totale CO2-reductie in Nederland beperkt. Dit is het gevolg van het feit dat de spoorsector slechts een zeer beperkt aandeel heeft in de totale CO2-emissies in Nederland, waardoor ook de bijdrage aan de totale CO2-reductie vanuit deze sector beperkt zal zijn.