Rapport

CO2-reductie mobiliteit Regio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft zich tot doel gesteld om de mobiliteit te verduurzamen. De klimaatdoelstelling van de MRDH is concreet geformuleerd als een reductie van de CO2-uitstoot door het vervoerssysteem in 2025 met 30% ten opzichte van de huidige situatie (2015). CE Delft heeft, samen met Route ZERO, zowel de inhoudelijke kant als procesmatige kant van dit project uitgevoerd.

Invulling CO2-reductieopgave
Op basis van verkeersmodellen, emissieregistratie en landelijke gegevens is allereerst de referentiesituatie voor 2015 en 2025 bepaald. Voor 2025 is huidig en voorgenomen (landelijk) beleid, inclusief de voorgestelde maatregelen uit het recent gesloten regeerakkoord meegenomen. Vervolgens zijn potentieel effectieve CO2-reductiemaatregelen opgesteld en op basis van kentallen uit de literatuur de effecten van deze maatregelen gekwantificeerd voor de MRDH-regio. Om de maatregelen in de regionale context te kunnen plaatsen, is tevens een benchmark uitgevoerd van (duurzame) mobiliteit in de MRDH-gemeenten.

Co-creatieproces met 23 gemeenten
De studie is uitgevoerd in een co-creatieproces met de 23 gemeenten van de MRDH. Via verschillende werkvormen zijn verkeer- en vervoer-ambtenaren van de 23 MRDH-gemeenten actief betrokken geweest bij de uitwerking van het onderzoek. Daarnaast is met wethouders (portefeuillehouders verkeer en vervoer) persoonlijk gesproken om hen te informeren over het onderzoek, hen inzicht te bieden in de opgave en mogelijkheden om de uitstoot te reduceren en om te inventariseren welke maatregelen bestuurlijk het grootste draagvlak hebben.

Auteurs

Co-auteurs

Maarten van Biezen (Route ZERO)