Rapport

Comparing the Green Gold Label CO2 Calculation Methodology with the NTA8080 Standard

In dit rapport wordt een gedetailleerde verantwoording gegeven van de door CE Delft uitgevoerde vergelijking van de NTA8080 en de Green Gold Label (GGLS8) CO2-certificeringssystemen. Om tot een robuuste vergelijking van deze twee standaards te komen werd niet alleen de toegepaste wiskundige methodologie voor berekening van  broeikasgasemissies vergeleken, maar ook  de respectievelijke certificeringsprocedures. Voor enkele van de termen in de emissiebalansvergelijkingen konden geen specifieke formules of berekeningsmethoden worden vastgesteld, maar als precieze CO2-reductiegegevens beschikbaar zijn, kunnen de GGLS8 en NTA8080 CO2-rekenmethodieken als gelijkwaardig worden beschouwd. De met de beide standaards berekende minimum broeikasgasemissiebesparingen bleken lichtelijk te verschillen. Deze discrepantie zou kunnen leiden tot een keuze voor één standaard boven de andere, teneinde een ‘gunstiger’ minimumeis te verkrijgen. Omdat de certificeringsregels voor onafhankelijke certificatie-organisaties ruwweg uniform zijn, kunnen de respectievelijke resultaten als even geloofwaardig worden beschouwd.

Auteurs

Meer over