Rapport

De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad

De overheid zet in op een energievoorziening die in 2050 geheel klimaatneutraal is. Dit is vastgelegd in het Nationaal energie-akkoord voor duurzame groei (‘SER-akkoord’). Voor de gebouwde omgeving wordt ingezet op een energie-neutrale energievoorziening, die moet worden bereikt met een combinatie van energiebesparing en duurzame energieopwekking.

Uit verschillende studies blijkt dat gebiedsmaatregelen, waaronder warmtelevering, een belangrijk onderdeel vormen van het realiseren van een klimaatneutrale gebouwde omgeving. Vergaande maatregelen zijn op dit moment economisch nog niet aantrekkelijk genoeg. Dit betreft zowel gebouwmaatregelen als gebiedsmaatregelen (zoals warmtelevering). In delen van de bestaande bouw kan met gebiedsmaatregelen de gewenste energieneutraliteit tegen aanzienlijk lagere kosten worden bereikt dan wanneer alleen in gebouwmaatregelen wordt geïnvesteerd. De belangrijkste belemmering om deze gebiedsmaatregelen te realiseren is het ontbreken van een level playing field en het bestaan van verschillende split incentives bij gebouweigenaren, gebruikers en leveranciers. Er bestaan verschillende mogelijkheden om de investering in gebiedsmaatregelen te bevorderen, bijvoorbeeld door het treffen van gerichte regelingen en aanpassingen in wet- en regelgeving. 

In het rapport van  “De rol van warmtelevering in de klimaatneutrale stad”, is deze problematiek uiteengezet met het oog op een zo kosteneffectief mogelijke realisatie van de Kabinetsdoelstelling uit het SER-akkoord.