Rapport

Economische waardering en verzilvering van ecosysteembaten in
Natura 2000-gebieden in Europa

Er zijn nog weinig instrumenten om de economische waardering  van de bescherming van biodiversiteit en Natura 2000-gebieden zichtbaar te maken; vaak wordt dit nog gezien als een economische kostenpost.  Het aantonen van de sociaal-economische waarde voor de lokale en nationale economie kan helpen om het draagvlak voor bescherming van Natura 2000-gebieden te vergroten. Voor de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) onderzocht CE Delft daarom de sociaal-economische meerwaarde van drie natuurgebieden; Grevelingen, Het Zwin en Waterdunen. Die bestaat bijvoorbeeld uit opbrengsten uit energiewinning, visserij, recreatie, waterberging en -veiligheid, CO2-reductie  en werkgelegenheid. Tevens werd gekeken naar de mogelijkheden om deze waarde te verzilveren, waardoor nieuwe financieringsbronnen ontstaan voor het beheer van deze natuurgebieden.