Rapport

Effect meten van circulair inkopen bedrijfskleding

Dit rapport is een deelrapport over het behaalde effect op de klimaatimpact en grondstoffenbesparing door circulaire inkoop van bedrijfskleding door overheidsinstanties (2017-2018). Het RIVM heeft met CE Delft en TNO een methode ontwikkeld om deze effecten te bepalen: ‘effectmeting van circulair inkopen’ (RIVM, TNO & CE Delft, 2020) . Deze methodiek werd in dit deelrapport toegepast.

Allereerst zijn steekproeven genomen uit de lijst met aanbestedingen voor bedrijfskleding in de periode 2017-2018. De steekproefsgewijs geselecteerde aanbestedingen zijn in detail doorgelezen op zoek naar maatregelen die leiden tot een hogere mate van (grondstof)circulariteit. Vervolgens is berekend wat het effect is van deze maatregelen op de klimaatimpact en mate van grondstofverbruik. Ook zijn twee verkennende analyses uitgevoerd:

  1. Een extrapolatie: een inschatting van de te verwachten klimaatwinst en vermeden grondstofhoeveelheid van alle aanbestedingen.
  2. Een inschatting: de effecten als de kleding uit alle 93 aanbestedingen 10% gerecycled materiaal zou bevatten.

Tot slot bevat dit rapport twee hoofdstukken over textielrecycling en gebruik van gerecycled textiel, ter inspiratie voor inkopers.

Auteurs