Rapport

Effecten van het programma duurzame mobiliteit. Doorrekening van het regionaal maatregelenpakket van de MRDH

Binnen het Programma duurzame mobiliteit werken de 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (MRDH) samen aan een duurzame regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer. Zij hebben de ambitie uitgesproken om binnen de sector Mobiliteit en Transport in 2025 30% CO2-reductie te behalen ten opzichte van 2015.

De MRDH-organisatie en de gemeenten hebben een maatregelenpakket met 45 maatregelen samengesteld om invulling te geven aan deze ambitie. In dit onderzoek hebben wij de verwachte CO2-effecten van het maatregelenpakket berekend en brengen wij in beeld in hoeverre de regionale ambitie voor 2025 binnen bereik ligt. Deze studie is een update van het project ‘Effectbepaling Regionaal Maatregelenpakket’, dat door CE Delft in het najaar van 2019 is uitgevoerd voor de MRDH.

Zoals weergeven in volgende figuur leidt het huidige lokale en regionale beleid naar verwachting tot een CO2-reductie van circa 4,7% (ruim 200 kton) in 2025 ten opzichte van 2015. Dit is ruim meer (circa 75 kton) dan de verwachte reductie eind 2019, wat vooral te danken is aan het feit dat er door gemeenten meer maatregelen worden genomen.

Samen met de verwachte bijdrage van maatregelen van het Rijk en de EU leidt het huidige beleid tot 7% CO2-reductie ten opzichte van 2015. Hiermee wordt de regionale ambitie voor 2025 niet gehaald. Wanneer het totale maatregelenpakket wordt uitgevoerd, dan wordt een reductie van circa 10% verwacht. Ook daarmee blijft de regionale ambitie voor 2025 uit zicht.

Naast de klimaateffecten zijn de effecten van het maatregelenpakket op luchtvervuilende emissies en de duurzame energievraag voor mobiliteit ook berekend in deze studie.

Ook hebben wij vier ‘regionale kansen’ in kaart gebracht om de CO2-uitstoot in de regio verder te verlagen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het stimuleren van deelmobiliteit op ov-locaties (in combinatie met een lage parkeernorm), reductieopties op het vlak van werkgebonden mobiliteit en een verdere verduurzaming van de logistiek.