Rapport

Evaluatie instrumentarium glastuinbouw

Het voornemen is om in 2020 een nieuw CO2-convenant voor de glastuinbouwsector op te stellen voor de periode 2020-2030. Dit convenant wordt de opvolger van het huidige convenant CO2-emissieruimte glastuinbouw en de Meerjarenafspraak Energietransitie Glastuinbouw. Dit rapport evalueert de huidige convenanten en de subsidieregelingen Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG) en Marktintroductie Energie-Innovaties (MEI).