Rapport

Evaluatie Nationaal programma landbouwbodems. Tussenevaluatie periode 2019-2021

De landbouwgrond in Nederland wordt zeer intensief gebruikt, voornamelijk in dienst van maximale agrarische productie. Het is van belang dat de bodemkwaliteit van de gronden verbeterd en bewaakt wordt, zodat naast een optimale productie de publieke doelen zoals goede waterkwaliteit, bodemvruchtbaarheid, waterbuffering, biodiversiteit en/of vastleggen van koolstof geborgd kunnen worden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar met het Nationaal Programma Landbouwbodems (NPL) de bodemkwaliteit te verbeteren door het stimuleren van duurzaam bodembeheer. Het NPL kent twee hoofddoelen:

  1. Alle landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030.
  2. Extra reductie van 0,5 Mton CO2-eq. door extra koolstofvastlegging in de landbouwbodems.

Om de twee hoofddoelen van het NPL te bereiken zijn er binnen het programma vier verschillende sporen opgezet (kennisontwikkeling en -verspreiding, beleidsimpulsen voor het bevorderen van duurzaam beheer, innovatieopgaven agroketen, en regionale initiatieven). Dit onderzoek, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is een tussenevaluatie van het NPL sinds de start in 2019 en loopt tot halverwege 2021. De evaluatie richt zich op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleid.