Rapport

Evaluatie Plan van Aanpak MVI 2015-2020

CE Delft heeft in opdracht van de 5 bij Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) betrokken departementen (EZK, BZ, BZK, SZW en IenW) een evaluatie uitgevoerd van het Plan van Aanpak MVI 2015-2020. De centrale vraag is: heeft het PvA overheden geholpen om MVI meer toe te passen en leidde dit tot meer duurzame impact? Ook is onderzocht wat stakeholders missen in het MVI-beleid en of MVI duurzame ontwikkelingen in de markt stimuleert. 

Gunstig effect toepassing MVI
Sinds 2015 passen overheden MVI steeds meer toe. Projecten waarin MVI effectief is toegepast, leveren een bijdrage aan CO2-emissiereductie, het verminderen van milieudruk en het verhogen van het aantal werkplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat laten de eerste resultaten van de ontwikkelde monitoringmethodieken zien. Stakeholders, die aan de online enquête hebben meegedaan of geïnterviewd zijn, signaleren een gunstig effect van de toepassing van MVI. 

Aanbevelingen
Het onderzoek leidt tot een aantal aanbevelingen aan het Rijk voor de invulling van een eventueel vervolgbeleid op MVI in de periode 2021-2025. Voorbeelden daarvan zijn:

  • Wanneer MVI minder vrijblijvend wordt bij decentrale overheden (bijvoorbeeld via duidelijke doelstellingen of het verplichten van een jaarlijkse MVI-rapportage) en wordt gehandhaafd, kan dit het toepassen van MVI versnellen en zal het effect flink toenemen.
  • MVI is maatwerk. Inkopende organisaties hebben behoefte aan één centrale plek waar zij goede inhoudelijke informatie kunnen vinden, gericht op specifieke productgroepen.
  • Verbetering van de organisatiestructuur bij decentrale overheden is nodig om MVI-beleid naar de inkooppraktijk te vertalen. Vergroot het bewustzijn van met name opdracht-gevers/projectleiders en hun manager/directeur en zorg voor inbedding van MVI in de structuur van de gehele organisatie, bijvoorbeeld door integreren van MVI in standaardprocessen en -documenten.
  • Het is van belang om marktpartijen te betrekken bij bijeenkomsten en bij de ontwikkeling van MVI-criteria. Hun kennis kan helpen om de MVI-criteria ambitieuzer en realistischer te maken.
  • Duidelijk eigenaarschap van het brede onderwerp MVI op Rijksniveau en structurele financiering kunnen helpen bij het integraal toepassen van de verschillende MVI-thema’s.

Auteurs