Rapport

Evaluatie subsidieregeling sanering varkenshouderij

De Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) is een doeltreffende en kosteneffectieve maatregel geweest. Dat is de conclusie uit de evaluatie van de Srv die in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is uitgevoerd. Wel hadden de geuruitstoot en vooral de ammoniakuitstoot doelmatiger kunnen zijn door meer oudere stallen dichter bij natuurgebieden op te kopen. Naast reductie van geur en ammoniak, heeft de regeling ook een positieve bijdrage aan vermindering van broeikasgasuitstoot geleverd. De evaluatie doet aanbevelingen met het oog op introductie van toekomstige saneringsregelingen in de veehouderij.

Auteurs