Rapport

Evaluation of Directive 98/70/EC of 13 October 1998 relating to the quality of petrol and diesel fuels as amended

Deze studie, uitgevoerd door een consortium van Amec Foster Wheeler, CE Delft en TNO, presenteert de uitkomsten van een evaluatiestudie in opdracht van de Europese Commissie op het gebied van Richtlijn 98/70/EC betreffende de kwaliteit van benzine en van dieselbrandstof (de Fuel Quality Directive (FQD)). Het doel van de studie was het evalueren van een aantal specifieke artikelen van deze Richtlijn op het vlak van effectiviteit, coherentie, relevantie en toegevoegde waarde voor de EU. De twee belangrijkste doelstellingen van de FQD zijn het garanderen van een zogenaamde ‘single market’ voor brandstoffen in de EU en het opleggen van minimumeisen aan de brandstoffen met het oog op het beperken van de milieu- en gezondheidseffecten van brandstofgebruik in de EU. De FQD bevat regels die lood in benzine verbieden en de hoeveelheid zwavel in dieselbrandstoffen limiteren om de luchtkwaliteit te bevorderen. Daarnaast bevat de FQD doelstellingen voor de reductie van de broeikasgasintensiteit van brandstoffen en de technische specificaties voor benzine, diesel en biobrandstoffen in het wegtransport, en voor brandstoffen in niet voor de weg bestemde mobiele werktuigen.

Auteurs

Co-auteurs

Amec Foster Wheeler
TNO