Rapport

FuelEU Maritime and EU ETS. Sound incentives for the fuel choice?

In juli 2021 presenteerde de Europese Commissie een uitgebreid pakket aan wetsvoorstellen. Dit ‘Fit for 55’-pakket pakt tevens de uitstoot van de zeevaart aan. Voorbeelden hiervan zijn het voorstel voor de herziening van het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) en het voorstel voor een Verordening betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in de zeevaart (‘FuelEU Zeevaart’).

Hoewel beide voorstellen zich richten op de uitstoot in de zeevaart, omvatten ze allebei andere broeikasgassen en verschillen ze in de mate waarin ze de levenscyclusemissies van brandstoffen meenemen. Bij het EU ETS zou alleen gekeken worden naar de tank-to-wake CO2-uitstoot, terwijl FuelEU Zeevaart de well-to-wake uitstoot van drie broeikasgassen zou omvatten. Het doel van deze studie is om te achterhalen of de stimulansen van de twee voorstellen goed op elkaar zijn afgestemd.

In dit korte onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Danish Shipping, analyseren we daarom de stimulansen van het EU ETS en de verordening FuelEU Zeevaart, zowel op zichzelf staand als samen. Bij het analyseren van deze stimulansen kijken we naar de kosten van de emissierechten en de brandstofkosten voor negen voorbeeldschepen in de periode 2025-2030. Hierin nemen we verschillende blends van fossiele en hernieuwbare brandstoffen en verschillende LNG-motoren mee die voldoen aan de FuelEU Zeevaart-doelstellingen.

Kapitaalkosten worden in deze studie niet meegenomen. Dit houdt in dat niet elk gereguleerd schip per se gestimuleerd wordt om gebruik te maken van brandstofblends of motoren die met het oog op brandstof- en/of EU ETS-kosten gunstig gebleken zijn. Een schip aanpassen om gebruik te kunnen maken van brandstofblends kan gepaard gaan met hoge kosten. Deze optie is in dergelijke gevallen minder aantrekkelijk, en wordt dan mogelijk alleen overwogen als een schip vervangen moet worden.

Aan de hand van deze analyse kunnen we mogelijke perverse prikkels in kaart brengen die deze maatregelen creëren rondom brandstofkeuzes en kunnen we tegenstrijdigheden in de voorstellen aan het licht brengen en hiervoor passende aanbevelingen doen.