Rapport

Hoe duurzaam is biogas?

In deze studie, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M, is getracht inzicht te geven in de mate van duurzaamheid van in Nederland geproduceerd biogas uit verschillende typen biomassa en voor verschillende toepassingen. Daartoe is van elke keten een LCA uitgevoerd conform de methodiek voorgeschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). In het onderzoek is gekeken naar het broeikaseffect, verzuring, vermesting, zomersmog, landgebruik, toxiciteit en kosten (euro per ton CO2-reductie).

Biogas uit mest, groenbemesters en afvalstromen (bijv. GFT en bermgras) scoren goed tot zeer goed op duurzaamheidskenmerken. Biogas op basis van ingrediënten die ook als veevoer kunnen worden gebruikt scoren matig (snijmaïs) tot slecht (bietenpulp). Dit komt omdat de emissies voor de ‘bietenpulpvervangende’ gewassen zoals soja en tarwe, meetellen in de beoordeling op de klimaateffecten, waardoor biogas uit bietenpulp klimaatemissies heeft die orde van 1,5 maal hoger zijn dan fossiel aardgas.

Biogas gebruiken in een gasmoter met warmtekrachtkoppeling levert de meeste klimaatwinst op. Inzet als groen gas in huishoudens of vervoer, als bio-LNG of direct gebruik in een boiler levert ca. 25% minder reductie van broeikasgasemissies op.

Meer over