Rapport

Hybride warmtenetten. Kansen voor Den Haag

De gemeente Den Haag wil in 2030 klimaatneutraal zijn en werkt daarom onder andere aan een hernieuwbare warmtevoorziening voor woningen, kantoren en bedrijven. Vanuit bewonerswerkgroep Duurzame Haagse Warmte en breder vanuit de stad is via het Klimaatpact en het Warmtemanifest opgeroepen om lokale hernieuwbare warmtebronnen zoveel mogelijk te benutten en voorrang te geven op restwarmte van buiten Den Haag.

CMAG heeft naar aanleiding van het warmtemanifest, samen met lokale kennispartners een visie voorgesteld op de ontwikkeling van een hybride LT/HT-warmtesysteem dat gebruik maakt van lokale warmtebronnen. Stichting Duurzaam Den Haag heeft CE Delft en CMAG gevraagd om gezamenlijk een quickscan uit te voeren naar de kansen van dit systeem. Uitgangspunt daarbij is kansen van LT-oplossingen in beeld te krijgen om te komen tot optimale combinatie van LT- en HT-oplossingen die elkaar versterken.

In deze quickscan is het concept van het lokale hybride (LT/HT-) warmtesysteem nader uitgeschreven. De elementen van het systeem zijn in beeld gebracht, samen met de kansen en risico’s van dit systeem. Hiernaast heeft er een inventarisatie plaatsgevonden van realistisch inzetbare bronnen zowel als de theoretische potentie van de in Den Haag aanwezige warmtebronnen, en is er gekeken naar de kosten van de benodigde onderdelen van het warmtenet en de kosten voor de minimaal benodigde maatregelen in de woning om het systeem te realiseren. Gezien de korte doorlooptijd van deze quickscan is in deze studie is niet gekeken naar de totale kosten voor het realiseren van dit systeem op wijk- of buurtniveau, of het totaal van de investerings- en onderhoudskosten voor zowel woningingrepen, energiekosten en infrastructuurkosten. Het is met deze studie dan ook nog niet mogelijk om het hybride (LT/HT-) warmtesysteem integraal te vergelijken met andere warmtetechnieken.

Met dit systeem is er voor de individuele afnemers is er een grote mate van keuzevrijheid in de mate en tempo waarin zij hun woning aanpassen. Hoewel de fossiele infrastructuur in dit systeem voorlopig nog behouden blijft voor het verzorgen van de piekvraag (10%) van de woningen maakt dit systeem de weg vrij voor een CO2-emissiereductie van meer dan 90%. Realisatie van dit systeem vraagt om een integrale systeemopzet bij het uitleggen van buurtnetten, zodat deze netten later gekoppeld kunnen worden. Realisatie van zo een systeem vraagt dan ook om een breed gedragen visie, en commitment van partijen, opdat dit systeem ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Auteurs

Co-auteurs

G.J. Otten en A. de Graaf (CMAG)

M. Karthaus (KBnG)