Rapport

Klimaatdoelstelling Zaanse woningen. Terugvertaling naar 2026

De gemeente Zaanstad heeft als doelstelling om klimaatneutraal te zijn in 2040. Ook de bestaande woningvoorraad moet hieraan voldoen. De gemeente heeft aan CE Delft gevraagd om voor de bestaande woningen te bepalen wat deze klimaatdoelstelling voor de komende vier jaar betekent, hoeveel CO2-reductie te verwachten is met de huidige beleidsmaatregelen en wat de restopgave is.

De CO2-emissie van de Zaanse woningen in 2020 is 198 kton CO2. Om in 2040 klimaatneutraal te zijn, moet de Transitievisie Warmte van de gemeente Zaanstad op dat moment volledig gerealiseerd zijn. Daarvoor moet er in 2026 een CO2-reductie van 37 kton (19%) plaatsvinden ten opzichte van 2020. Met huidig beleid verwachten we een totale emissiereductie van 27,6 kton (14%). Dit is een optelsom van de effecten van het beleid van de gemeente, nationaal beleid en autonome ontwikkelingen. Om uiterlijk 2026 een emissiereductie van 37 kton te behalen, is er naast de doorgerekende maatregelen nog 9 kton additionele emissiereductie nodig. Om deze te behalen is nog een flinke versnelling nodig van de verduurzaming. Hiervoor zouden bijvoorbeeld 19.500 extra woningen moeten isoleren naar de standaard of 6.500 woningen moeten worden aangesloten op een warmtenet. Na 2026 zou de versnelling nog groter moeten zijn om de klimaatdoelstelling te halen.