Rapport

Market Barriers to Increased Efficiency in the European On-road Freight Sector

Hoewel er talrijke technische en bedrijfsmatige opties beschikbaar zijn om de brandstofefficiëntie van vrachtwagenparken te verbeteren, worden slechts weinige hiervan universeel toegepast. Zelfs kosteneffectieve maatregelen (d.w.z. maatregelen die leiden tot netto-brandstofbesparingen die meer dan opwegen tegen de eenmalige technologiekosten, met eventuele nettowinst als gevolg) worden lang niet altijd genomen.

De belangrijkste barrière lijkt gebrekkige informatie over de brandstofbesparingen van individuele technische maatregelen bij vrachtwagens en vooral bij opleggers. Hoewel bepaalde technologieën bij veel vervoersondernemingen en bij alle ‘original equipment manufacturers’ (OEMs) bekend zijn, geloven slechts weinige respondenten dat deze kosteneffectief zijn. Als gevolg hiervan worden brandstofefficiëntie-verhogende  technologieën slechts in beperkte mate door OEMs aangeboden.

Deze studie, die in opdracht van de ICCT door CE Delft is uitgevoerd, beoogt meer inzicht te geven in de factoren die ten grondslag liggen aan de beperkte invoering van kosteneffectieve brandstofbesparende technologieën en beleidsmakers in de Europese Unie en elders daarover te informeren en, in het bijzonder, input te verschaffen voor de strategie van de Europese Commissie om de broeikasgasemissies van zware wegvoertuigen verder omlaag te brengen. Het hoofddoel van de studie is de barrières in kaart te brengen voor invoering van technologieën die tot verbetering van de brandstofefficiëntie van het Europese vrachtverkeer over de weg leiden.

Ten behoeve van dit rapport zijn het bestaan en het belang van barrières geanalyseerd door middel van enquêtes onder en interviews met vervoersondernemingen, OEMs, verladers en aanbieders van logistieke diensten.

Auteurs