Rapport

Meten is weten in de Nederlandse bouw

Een van de speerpunten van Bouwend Nederland is verduurzaming van de bouwketen. Op materiaal- en gebouwniveau is er veel aandacht voor verduurzaming en worden veel milieuanalyses uitgevoerd. Een totaaloverzicht van de milieu-impact van de Nederlandse bouw- en sloopactiviteiten inclusief keteneffecten bestond nog niet. In opdracht van Bouwend Nederland heeft CE Delft op macroniveau onderzocht wat de impact is van een jaar lang bouw- en sloopactiviteiten. Voor alle achtergrondgegevens is met veel brancheverenigingen en kennisinstituten overlegd. De klimaatemissie van de bouw- en sloopactiviteiten in 2010 is, inclusief keteneffecten, berekend op 9,6 Mton CO2. Dit is 5% van de Nederlandse klimaatemissie.

Een groot deel van de impact komt voort uit materiaalgebruik: de productie van grondstoffen, het transport ervan en de verwerking van bouw- en sloopafval. Door hergebruik en recycling vermindert de impact beduidend. In het rapport wordt ingegaan op de meest relevante verduurzamingsmogelijkheden door de bouwketen heen. Naast verduurzaming van materialen is bewuste omgang met de materialen in het bouwwerk van groot belang: met aandacht voor alle ketenfasen en het beschikbaar maken van materialen voor hergebruik aan het einde van de levensfase van het bouwwerk.

Tot slot worden enkele veelvoorkomende uitspraken over de bouw in de media getoetst op realiteitsgehalte. Het blijkt dat de statements vaak genuanceerder liggen dan wordt gesteld in de media. Zo vormt het bouw- en sloopafval wel 35% van al het afval in Nederland, maar dit wordt grotendeels hergebruikt. Het afval dat wordt verbrand of gestort, ligt lager: tot maximaal 15%. Het statement dat de bouw verantwoordelijk zou zijn voor 45% van het energiegebruik in Nederland genuanceerder: het energiegebruik voor bouw- en sloopactiviteiten, inclusief keteneffecten, ligt een factor 10 lager.

Meer over