Rapport

Methodology for ex-ante GHG assessment of logistics investment projects

In opdracht van de EBRD hebben CE Delft en Fraunhofer een methodologie en berekeningstool ontwikkeld voor ex-ante beoordeling van investeringsprojecten in de logistieke sector conform de belangrijkste MRV-methodologieën, zoals door het GLEC samengevat. Zoals ook andere Multilaterale Ontwikkelingsbanken, houdt de EBRD zich bij het rapporteren over klimaatfinanciën aan de ‘Common Principles for Climate Mitigation Finance Tracking’. Sommige activiteiten die onder deze Principes vallen zijn ongecompliceerd, waardoor berekening van broeikasgasemissies alleen nodig is om tot een kwantitatieve impactbeoordeling te komen (geïnstalleerd duurzame energievermogen, bijvoorbeeld). Andere activiteiten kunnen soms leiden tot een absolute toename van broeikasgasemissies, zodat een ex ante beoordeling van de koolstofvoetafdruk nodig is om te bevestigen dat ze onder de Principes vallen. De tweede categorie omvat onder andere infrastructuurprojecten voor het vrachtverkeer. CE Delft en Fraunhofer hebben een methodologie ontwikkeld voor ex ante beoordeling van de impact van individuele door de bank gefinancierde infrastructuurprojecten, waarbij het projectscenario met een business-as-usual-scenario wordt vergeleken.

De methodologie houdt rekening met de volgende aspecten (waar relevant):

  • koolstofemissies van verkeersomleidingen
  • koolstofemissies van nieuw veroorzaakte verkeersstromen
  • koolstofemissies van infrastructuurbouw.

De methodologie en tool-presentatie zijn vrij verkrijgbaar, terwijl de Excel-tool en de daarbij behorende handleiding op verzoek beschikbaar zijn.

Auteurs

Co-auteurs

Fraunhofer IML
Kerstin Dobers

Meer over