Rapport

Milieu- en kosteneffecten van milieuzonering voor personenauto’s

Veel Nederlandse steden kampen met overschrijdingen van de normen voor luchtkwaliteit. Één van de mogelijke maatregelen die steden kunnen treffen om deze problemen aan te pakken is milieuzonering voor personenauto´s. Vervuilende auto´s worden dan geweerd uit een gedeelte van de stad. In dit gezamenlijke onderzoek van Goudappel Coffeng en CE Delft zijn de kosten en de baten van een dergelijke milieuzone voor personenauto´s in kaart gebracht. Opdrachtgevers waren het CROW, in het kader van het SOLVE programma, en het ministerie van VROM. In dit onderzoek is allereerst ingeschat hoe de bezitters van de ‘verboden’ auto’s reageren op een milieuzone. Op basis hiervan zijn de kosten voor burgers en gemeente ingeschat. Met behulp van verkeersmodellen zijn vervolgens de effecten op de luchtkwaliteit berekend. Uit het onderzoek blijkt dat milieuzones voor personenauto’s een effectieve maatregel kunnen zijn om de stedelijke luchtkwaliteit te verbeteren. De effectiviteit wordt met name bepaald door de gehanteerde toelatingscriteria: hoe strenger de criteria, hoe groter het effect. De kosten voor burgers kunnen dan echter ook flink oplopen.

Meer over