Rapport

Milieuevaluatie van inzet alternatieve (bio-)brandstoffen in de Gelderland 13 energiecentrale

Electrabel heeft, net als andere Nederlandse elektriciteitsproducenten, in het kolenconvenant met de Nederlandse overheid afgesproken een deel van de kolen die zij gebruikt voor elektriciteitsproductie te vervangen door biomassa. In deze studie, in opdracht van Electrabel, zijn vier alternatieve brandstoffen onderzocht op hun milieu voor- en nadelen, te weten: resthout, frituurvet, palmolie vetzuren en tall oil pitch. Conclusies:

Resthout
Het meestoken van resthout in de Gelderland 13 is milieukundig gunstiger dan het gebruik van resthout voor de productie van spaanplaat.
Frituurvet
Het meestoken van frituurvet in de Gelderland 13 is milieukundig de meest gunstige optie: Via deze route wordt steenkool vervangen en dat levert meer milieuwinst is op dan het vervangen van olie via andere opties.
Palmolie vetzuren
Indien er uitbreiding plaatsvindt van het areaal aan plantages voor palmolie door toepassing van palmolie vetzuren voor energie dan is afhankelijk van de precieze manier van teelt, de samenstelling van het eerdere bos etc, het effect op broeikaseffect mogelijk negatief en biodiversiteit waarschijnlijk negatief. De precieze effecten onder deze aanname zijn niet onderzocht in deze studie. Indien gewaarborgd wordt dat het gebruik van palmolie vetzuren niet leidt tot de aanleg van nieuwe plantages geeft het meestoken van palmolie vetzuren in de Gelderland 13 een lagere netto milieubelasting op alle beschouwde thema’s dan inzet ervan in veevoeder (de alternatieve toepassing voor de vetzuren). Wij bevelen aan op dit punt in gesprek te gaan met NGO’s en verder onderzoek te verrichten.

Tall oil pitch
Tall oil is het residu van de tall oil destillatie. Tall oil is een bijproduct van het sulfaat pulp proces voor de productie van papier/karton. Ook het toepassen van tall oil pitch voor energie is milieukundig positief. Wel is het maatschappelijk aanbevelenswaardig om de 8% sterolen in deze grondstof af te scheiden en elders in te zetten voor voedsel met gezondsheidsvoordelen.

Algemene conclusie
Meestoken van de beschouwde alternatieve brandstoffen in de Gelderland 13 resulteert steeds in een verbetering van de lokale luchtkwaliteit rond de centrale;

Auteurs

Meer over