Rapport

Milieuprijzen afval

Milieuprijzen zijn kengetallen die de maatschappelijke waarde uitdrukken van het voorkomen van 1 kg milieuvervuilende stof. Milieuprijzen worden frequent gebruikt door bedrijven bij het nemen van investeringsbeslissingen of bij het benchmarken van hun milieuprestaties. Het handboek Milieuprijzen van CE Delft, uit 2017, geeft voor meer dan 2.500 milieugevaarlijke stoffen een waardering van de maatschappelijke schade die veroorzaakt wordt door die stof.

Hoewel het handboek Milieuprijzen waarderingen afgeeft op stof- en midpointniveau, zijn er voor samengestelde categorieën, zoals afval, nog geen milieuprijzen ontwikkeld. Stichting Stimular, die milieuprijzen gebruikt in hun Milieubarometer, heeft CE Delft daarom verzocht om een milieuprijs te ontwikkelen voor de samengestelde categorie: “afval”.  De Milieubarometer is een online tool van Stichting Stimular waarmee de milieuprestatie van een bedrijf of instelling in één oogopslag zichtbaar wordt. De Milieubarometer is een landelijk instrument en wordt door bedrijven uit alle bedrijfstakken gebruikt: industrie, zakelijke dienstverlening, zorgsector en overheden.

In 2022 heeft CE Delft een update uitgevoerd. Dit rapport geeft het resultaat van een eerste verkenning naar de milieuprijs voor diverse categorieën van afvalstoffen. Milieuprijzen geven de welvaartsverliezen weer (uitgedrukt in euro’s) die optreden als schade aan het milieu wordt veroorzaakt. De studie geeft een eerste inschatting van de milieuprijzen per afvalstroom per verwerkingsroute. In deze studie is onderscheid gemaakt naar de verwerkingsroutes verbranden, recyclen of storten. Daarbij zijn grote kennisleemtes geconstateerd. CE Delft concludeert dat er meer onderzoek nodig is om tot meer nauwkeurige milieuprijzen te komen.

 

Meer over