Rapport

Milieuprijzen afval

Dit rapport geeft het resultaat van een eerste verkenning naar de milieuprijs voor diverse categorieën van afvalstoffen. Milieuprijzen geven de welvaartsverliezen weer (uitgedrukt in euro’s) die optreden als schade aan het milieu wordt veroorzaakt. De studie geeft een eerste inschatting van de milieuprijzen per afvalstroom per verwerkingsroute. In deze studie is onderscheid gemaakt naar de verwerkingsroutes verbranden, recyclen of storten. Daarbij zijn grote kennisleemtes geconstateerd. CE Delft concludeert dat er meer onderzoek nodig is om tot meer nauwkeurige milieuprijzen te komen.

In 2018 heeft CE Delft een initiële analyse uitgevoerd van een mogelijke milieuprijs voor afval. Dat rapport is HIER te vinden.