Rapport

MKBA Windenergie Flevoland

De provincie Flevoland heeft als oorspronkelijke doelstelling haar open landschap te herstellen door het aantal windmolens te verminderen, en tegelijkertijd meer windenergie op te wekken. Hiertoe is een integrale ruimtelijke en maatschappelijke verkenning uitgevoerd en zijn verschillende beleidsscenario’s ontwikkeld.

Deze scenario’s hebben verschillende financiële maar ook maatschappelijke effecten tot gevolg, zoals stimulering van de regionale economie, effect op het landschap, etc. Het is vooraf niet duidelijk welk van de scenario’s vanuit maatschappelijk perspectief het meest gunstig scoort. Om meer inzicht te verkrijgen in het maatschappelijke effect, is daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd. Belangrijkste conclusie is dat het netto welvaartseffect zowel positief als negatief kan uitpakken, afhankelijk van het scenario.

Zoals bij iedere financiële berekening en MKBA, zijn de resultaten afhankelijk van de gehanteerde uitgangspunten. Factoren zoals de elektriciteitsprijs, de investeringskosten, de hoogte van de SDE-subsidie, het moment van saneren, de gehanteerde discontovoet, etc. zijn allemaal van invloed op de resultaten en kunnen veranderen door de tijd. Daarom is, parallel aan deze rapportage, een rekenmodel opgeleverd waarmee deze variabelen eenvoudig kunnen worden aangepast. Hiermee kunnen de resultaten eenvoudig worden aangepast op basis van gewijzigde uitgangspunten.