Rapport

MKEA zon-PV en wind op land

Zon-PV en wind op land zijn beide belangrijke technieken in de energietransitie. Voor zowel zon-PV als wind op land is de voorspelling dat de kostprijs in de toekomst zal dalen door innovaties en leereffecten. De Tweede Kamer heeft de Regering verzocht om de maatschappelijke kosten en baten van beide technieken te vergelijken (De motie Smaling C.S., Tweede Kamer, 2016), op basis van huidige en te verwachte ontwikkelingen.

CE Delft en ECN hebben in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken een maatschappelijke kosteneffectiviteitsanalyse (MKEA) uitgevoerd. Hierin worden de maatschappelijke effecten van beide technieken in kaart gebracht en vergeleken voor zover ze verschillen tussen de beide technieken. Op die manier kan een maatschappelijke afweging worden gemaakt. De effecten worden zoveel mogelijk in geld uitgedrukt, zodat deze onderling goed vergelijkbaar zijn.

Auteurs