Rapport

MRA Warmte Koude – Grand Design 2.0

In de Metropoolregio Amsterdam (MRA) werken 37 samenwerkingspartners aan een toekomstvisie voor duurzame warmte- en koudevoorziening van de gebouwde omgeving. Een concrete stap daarin was het actualiseren van het Grand Design Warmte Koude met nieuwe informatie en inzichten. CE Delft heeft deze actualisatie inhoudelijk ondersteund. In dit traject hebben wij samengewerkt met APPM (procesmanagement) en Generation.Energy (ruimtelijke ordening).

In het ‘Grand Design 2.0’ is de regionale uitgangssituatie – warmtebronnen, warmtevraag en geschikte temperatuurniveaus – in kaart gebracht met actuele kennis en informatie. Daarnaast is het lokale handelingsperspectief verder ontwikkeld, zodat de transitie versneld kan worden met concrete projectontwikkeling en -realisatie. Voor verschillende typen gebieden zijn gedifferentieerde aanpakken geïdentificeerd om lokale warmteprojecten in te passen in een regionale strategie.

Meer informatie: https://mraduurzaam.nl/energie/warmte-koudenetwerken/

Auteurs

Co-auteurs

In samenwerking met APPM en Generation.Energy