Rapport

Nationaal potentieel van aquathermie

Eén van de opties die tot op heden echter beperkt aandacht heeft gekregen in de warmtetransitie is aquathermie. In deze studie hebben CE Delft en Deltares een inschatting gemaakt van de potentie van de verschillende varianten van aquathermie. Daaruit blijkt dat het gebrek aan aandacht onterecht is: aquathermie kan namelijk in theorie een aanzienlijke bijdrage leveren aan de transitie van de warmtevoorziening.

Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
In de Nederlandse delta is veel oppervlaktewater beschikbaar. In theorie overtreffen de thermische mogelijkheden van dit water de totale warmtevraag van Nederland. Het economisch potentieel wordt ingeschat op ongeveer 150 PJ per jaar, ruim 40% van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving van 350 PJ per jaar.

Thermische energie uit afvalwater (TEA)
Naast het oppervlaktewater heeft ook het afvalwater in Nederland een grote thermische potentie. Deze thermische potentie kan ontsloten worden op verschillende punten in de keten (rioolgemalen en RWZI’s). Door Tauw en IF Technology is een analyse uitgevoerd naar de kansen. Zij komen tot de conclusie dat TEA een economisch potentieel heeft circa 56 PJ per jaar.

Thermische energie uit drinkwater (TED)
Met name bij de productie van drinkwater komt warmte vrij. Deze warmte kan nuttig ingezet worden voor de verwarming van gebouwen. Een analyse van KWR schat het potentieel hiervan op circa 4-6 PJ per jaar.

Deze studie presenteert de potentiëlen van de varianten tezamen, maar deze zijn niet additioneel. De potentiëlen van TEO, TEA en TED vertonen overlap. Het totale potentieel is dus niet de som van de drie. Aanvullende analyses zijn nodig om dit gezamenlijk potentieel te bepalen. Dit geldt ook voor het realistische (markt)potentieel. Hiervoor moeten de aquathermie-concepten met alternatieve, concurrerende technieken vergeleken worden.

Auteurs

Co-auteurs

Ronald Roosjen (Deltares)

Pascal Boderie (Deltares)