Rapport

Op weg naar een schoner wagenpark

De gemeente IJsselstein wil een schoner gemeentelijk wagenpark. Om een goed beeld te krijgen van de milieubelasting van het huidige wagenpark, alsmede van de effecten, kosten en haalbaarheid van verschillende maatregelen om het wagenpark schoner te maken, heeft de CE een doorlichting gemaakt het gemeentelijk wagenpark. Hierbij was de aandacht met name gericht op het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en fijn stof (PM10). In het onderzoek is met name gekeken naar de effecten die het instaleren van roetfilters op dieselvoertuigen, in combinatie met een versnelde instroom van nieuwe, en dus schonere, voertuigen, heeft op de emissies en de jaarlijkse kosten van het gemeentelijk wagenpark.

Auteurs

Meer over