Rapport

Overheidsmaatregelen biokerosine

De luchtvaart is verantwoordelijk voor ongeveer 2% van de wereldwijde antropogene CO2-emissies. Zonder aanvullende maatregelen zal de uitstoot de komende decennia naar verwachting sterk toenemen. De groei van de luchtvaartemissies is moeilijk verenigbaar met klimaatdoelstellingen zoals die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in het Akkoord van Parijs, dat als doel heeft om de toename van de mondiale emissies van broeikasgassen zo snel mogelijk te stoppen en om te zetten in een daling om in de tweede helft van deze eeuw op netto nul emissies uit te komen. De maatregel met het grootste potentieel om CO2-emissies van de luchtvaart te verminderen is het gebruik van brandstoffen met lage emissies over de levenscyclus, zoals bijvoorbeeld geavanceerde biobrandstoffen gemaakt van residuen uit de bos- en landbouw. Om de luchtvaart te laten bijdragen aan de afname van de wereldwijde emissies is het dus wenselijk een groter aandeel alternatieve duurzame brandstoffen in de luchtvaart in te zetten. Vanwege het prijsverschil tussen fossiele kerosine en biokerosine is hier overheidsbeleid voor nodig.

Het doel van deze studie is het beantwoorden van de volgende twee centrale onderzoeksvragen:

  1. Met welke beleidsmaatregelen kan de Nederlandse Rijksoverheid de vraag naar en productie van biokerosine laten toenemen?
  2. Wat zijn de directe en indirecte effecten van de beleidsmaatregelen?