Rapport

Rekenen voor Duurzaam Leiden

De gemeente Leiden heeft forse ambities op het gebied van duurzaamheid en energie. In het beleidsakkoord 2014-2018 ‘Samenwerken en Innoveren’ geeft de gemeente Leiden aan dat ze grote stappen wil zetten op het gebied van energiebesparing en duurzaam ondernemen, de biodiversiteit in de stad wil bevorderen en slimmer om wil gaan met afval. Daarnaast is de gemeente Leiden bezig met het ontwikkelen van het ambitiedocument ‘Leiden Duurzaam 2030’, waarin de duurzaamheidsambities verder worden uitgewerkt. Om de gemeenteraad van Leiden in de gelegenheid te stellen het duurzaamheidsbeleid verifieerbaar te kunnen beoordelen, heeft de Rekenkamercommissie Leiden aan CE Delft gevraagd om één of meerdere duurzaamheidsindicatoren en/of tools te ontwikkelen om projecten te kunnen beoordelen en deze toe te passen op projecten die zijn uitgevoerd en/of afgewezen in de periode 2013-medio 2015.

Addendum:

In oktober 2015 heeft CE Delft een eerdere versie van rapportage ‘Rekenen voor Duurzaam Leiden’ gepubliceerd (CE Delft, 2015). Dit rapport is een update hiervan. Bij nogmaals nakijken van de voor dit rapport ontwikkelde rekentool bleek namelijk dat er een aantal kengetallen gecorrigeerd dienen te worden. Toepassing van de gecorrigeerde rekentool zorgt ervoor dat de volgorde van de maatregelen uit het fonds ‘Investeren in Thuis’ in Hoofdstuk 4.2 van het rapport iets anders uitpakt. De aanpassingen hebben echter geen gevolgen voor de conclusies en aanbevelingen in de rapportage van de Rekenkamercommissie.