Rapport

Rekenkameronderzoek Hoogheemraadschap Rijnland

CE Delft heeft een onderzoek uitgevoerd voor de Rekenkamer van het Hoogheemraadschap van Rijnland naar het energiebeleid. Onderzocht is in hoeverre het ingezette beleid daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van de geformuleerde doelstellingen en in hoeverre de kosten van dit beleid doelmatig zijn. Ook is onderzocht wat de rol van de verenigde vergadering (VV) is geweest. Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Janine van Roon van Lokale Rekenkamer.

Conclusie
Rijnland heeft voor het bereiken van de energieneutraliteitsdoelstelling een doeltreffende en doelmatige aanpak gekozen. De VV heeft hierbij voldoende ruimte gekregen om het beleid mede vorm te geven en een kaderstellende rol gehad. Het beleidsvormende traject heeft twee jaar geduurd, en er is momenteel nog geen uitvoering gegeven aan concrete projecten. Met het verschuiven van de doelstelling naar 2030 is de kans dat de doelstelling wordt bereikt toegenomen, mits er de komende jaren wordt doorgepakt. Momenteel is het programma onvoldoende financieel onderbouwd en is er nog beperkt aandacht voor het doel om in de toekomst energieneutraal te blijven. Rijnland voldeed bij opstelling van haar CO2-reductiedoelstelling reeds aan deze doelstelling (49% reductie in 2025/2030 t.o.v. 1990). Wil Rijnland neutraal worden met betrekking tot broeikasgassen (zowel CO2 als de overige broeikasgassen lachgas en methaan) dan is het noodzakelijk om, naast op bestaande plannen, ook op de uitstoot van methaan en lachgas te focussen. Hierop heeft Rijnland momenteel geen beleid.

Zie het rapport van de rekenkamercommissie Rijnland.