Rapport

Routekaart Duurzaamheid voor de gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem werkt aan een CO2-neutrale stad. CE Delft heeft voor de gemeente Haarlem in beeld gebracht in hoeverre het huidige beleid bijdraagt aan het bereiken van het doel, welke uitdagingen er liggen, en hoe deze verder in te vullen. In deze rapportage wordt ook expliciet stilgestaan bij de emissies van inkoop, de zogenaamde scope 3-emissies.

Haarlem voldoet nog niet aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. De uitdaging ligt met name bij wonen en werken. Om in lijn te liggen met de ambities uit het Klimaatakkoord dient Haarlem 51% CO2-reductie te hebben bereikt in 2030. Uit de berekeningen blijkt dat Haarlem in totaal uitkomt op 40% emissiereductie in 2030 ten opzichte van 2017, met een bandbreedte van 30 tot 52% emissiereductie.

De grootste verschillen tussen de ambities en de raming voor 2030 zitten bij het reduceren van de CO2-uitstoot van het aardgasgebruik bij de transitiepaden wonen en werken. Voor het transitiepad Mobiliteit is de verwachting dat de doelstelling wordt behaald, al geeft de bandbreedte aan dat dit allerminst zeker is.

De volgende stap: Op basis van de routekaart heeft Haarlem aanvullende acties geformuleerd om te versnellen en de ambitie uit het Klimaatakkoord wel te bereiken. Deze staan in de routekaart verder benoemd.

Routekaart Duurzaamheid van de gemeente Haarlem