Rapport

Ruimtelijke verkenning CO2-transport en -opslag, situatie medio 2021

De ruimtelijke verkenning CO₂-transport en -opslag is mei 2021 gestart. In een drietal workshops met overheden is informatie opgehaald vanuit andere ruimtelijke plannen (programma’s en projecten) om na te gaan waarmee ruimtelijk rekening gehouden moet worden bij de plannen voor CO₂-transport en -opslag. Deze workshops vonden plaats voor de regio’s Rotterdam Rijnmond en Amsterdam Noordzeekanaalgebied en voor de Noordzee.

Op basis van de opgehaalde informatie is in beeld gebracht welke initiatieven voor transport en opslag van CO₂ bekend zijn, op welke locatie, in tijd en hoe ze zich ten opzichte van elkaar verhouden. Ook is er bekeken of er ruimtelijke gezien belemmeringen zijn voor realisatie.

In november 2021 is de ruimtelijke verkenning afgerond, na consultatie van alle initiatiefnemers en deelnemers aan de workshops.

De plannen zijn vooral gericht op transport van CO2 vanaf de Maasvlakte naar lege olie- en gasvelden op de Noordzee. Naast een beschrijving van de techniek van CO2-afvang, -transport en -opslag en een beschrijving van de verschillende initiatieven bevat het rapport een effectanalyse op hoofdlijnen. De belangrijkste conclusies zijn dat de beschreven plannen niet (meer) overlappen, op basis van een eerste analyse ruimtelijk inpasbaar lijken en aansluiten bij de hoeveelheden CO2 die de industrie wenst op te slaan (de opslagbehoefte).

Hoofdopdrachtnemer van dit project was Pondera, in samenwerking met Arcadis en CE Delft. CE Delft heeft met name technische kennis ingebracht over de CCS-keten. Dit rapport maakt deel uit van een serie publicaties: Zie ook: Ruimtelijke verkenning CO₂-transport en -opslag | RVO.nl | Rijksdienst.