Rapport

Statiegeld op blikjes. Onderzoek ter voorbereiding van wetgeving

In de Tweede Kamer zijn in 2019 twee moties aangenomen waarin de regering onder meer wordt gevraagd wettelijke maatregelen voor te bereiden voor statiegeld op blikjes (Dik-Faber C.S.; Paternotte C.S.) (Rijksoverheid, 2019a; 2019b).

Het ministerie van I&W gaat wetgeving voorbereiden en heeft CE Delft gevraagd een onderbouwende studie uit te voeren. Hierin dienen de kosten, effecten en hoeveelheden verpakkingen (blikjes) van een mogelijk toekomstig systeem in kaart te worden gebracht. In deze studie bepalen wij de kosten van uitbreiding met blikjes ten opzichte van een systeem dat al is uitgebreid met kleine flesjes. We gaan hierbij uit van de blauwdruk zoals is voorgesteld in EY (2019).