Rapport

Study evaluating the national policy measures and methodologies to implement Article 7 of the Energy Efficiency Directive

Dit rapport voor het EU Directoraat-generaal voor Energie is het resultaat van een onderzoek naar de implementatie van Artikel 7 (en de daarmee verband houdende Bijlage V) van de richtlijn energie-efficiëntie (EED) door de lidstaten. Dit artikel is een belangrijke pijler van deze richtlijn, de verwachting is dat het bijna de helft van de energiebesparingsdoelstelling van de EED (20% besparing in 2020) voor zijn rekening neemt.

De 28 lidstaten moesten op 5 december 2013 hun nationale kennisgeving indienen waarin zij aangeven hoe zij van plan zijn om artikel 7 van de richtlijn te implementeren. Vervolgens moesten zij in april 2014 nadere informatie indienen, als onderdeel van hun nationale energie-efficiëntie actieplannen (NEEAPs). Het projectteam heeft zowel de kennisgevingen als de NEEAPs beoordeeld, waarbij in detail na is gegaan hoe de lidstaten zijn omgegaan met de vereisten van artikel 7 van de richtlijn.
De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat de meeste besparing wordt verwacht van  energiebesparingsverplichtingen  (Energy Efficiency Obligation Schemes, EEOS), ca. 40% van het totaal, en dat Artikel 7 vooral tot energiebesparing in de gebouwde omgeving leidt , bijna 50% van het totaal. De studie heeft daarnaast laten zien dat de informatie die veel lidstaten hebben aangeleverd voor Artikel 7 nog lacunes vertoont, en in meer of mindere mate nog niet voldoet aan de methodologie en eisen die de EED stelt.
CE Delft maakte deel uit van het consortium met Ricardo-AEA en REKK.