Rapport

Third IMO GHG Study 2014

Hoewel de broeikasgasemissies van de internationale zeevaart tussen 2007 en 2012 met 13% daalden, wordt tussen nu en 2050 een verdubbeling voorspeld. Dit zijn de belangrijkste resultaten van het Derde IMO CO2-onderzoek 2014, dat in oktober 2014 door de IMO is geaccordeerd. Als lid van het consortium dat het onderzoek uitvoerde was CE Delft verantwoordelijk voor de berekening van toekomstige emissies.

Dat de broeikasgasemissies de laatste jaren zijn gedaald komt vooral doordat veel schepen nu langzamer varen. Uit een analyse van vlootbewegingen in de periode 2007-2012 blijkt dat zgn. ‘slow steaming’ overal ingang heeft gevonden. De gemiddelde vermindering van vaartsnelheid ten opzichte van ontwerpsnelheid was 12%, bij een gemiddelde afname in dagelijks brandstofverbruik van 27%. Bij veel categorieën scheepstype en -grootte werden nog hogere reducties bereikt. Bij sommige groottecategorieën olietanker werd het dagelijkse brandstofverbruik met ongeveer 50% verminderd, en bij bepaalde groottecategorieën containerschip zelfs met 70%. Over het algemeen waren er in deze periode bij de kleinere groottecategorieën geen significante veranderingen, zoals blijkt uit min of meer onveranderd brandstofverbruik en trajecttijd.

Dat de emissies in de toekomst zullen stijgen komt door de voorspelde toename van zeevaartactiviteit, vooral als gevolg van toegenomen economische activiteit. Deze emissiegroei treedt op ondanks verbeteringen in de brandstofefficiëntie van de operationele vloot als gevolg van regelgeving en druk vanuit de markt. De nieuwe scenario’s voor toekomstige emissies van de zeevaart zijn gebaseerd op de door de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ontwikkelde ‘Representative Concentration Pathways’ (RCPs) voor de toekomstige vraag naar steenkool- en olietransport en de ‘Shared Socioeconomic Pathways’ (SSPs) voor toekomstige economische groei. Door SSP’s met RCP’s te combineren zijn vier intern consistente scenario’s voor de zeevaart ontwikkeld. Het zijn Business-as-Usual-scenario’s, in de zin dat er vanuit wordt gegaan dat het huidige beleid met betrekking tot de brandstofefficiëntie en uitstoot van zeeschepen overeind blijft en dat er in de toekomst geen strengere eisen of maatregelen worden ingevoerd. Zoals algemeen gangbaar in klimaatonderzoek en -analyse, is met meerdere BAU-scenario’s gerekend, om inherente onzekerheden in het voorspellen van economische groei, demografische trends en technologische ontwikkelingen op te vangen.

Meer over