Rapport

Upstream- en transportemissies van geïmporteerde ruwe aardolie

Nederland is een belangrijke importeur van ruwe olie, mede door het hier gevestigde petro­chemische complex en de doorvoerfunctie voor heel Noordwest-Europa. Wereldwijd worden jaarlijks 34 miljard vaten ruwe olie geproduceerd, en ongeveer 1,2% hiervan wordt door Nederland geïmporteerd voor binnenlandse verwerking en consumptie.

Gemiddeld vindt ongeveer 80% van de totale broeikasgasuitstoot door aardolie plaats tijdens de verbranding van het product. Het overige gedeelte van de emissies geschiedt in de voorketen (de winning, het transport naar Nederland) en tijdens raffinage. In tegen­stelling tot verbranding, bestaat er bij upstream-emissies grote variatie tussen oliesoorten. Voor de totale broeikasuitstoot (well-to-wheel) maakt het dus uit welke ruwe aardolie de basis vormt van het product.

In dit rapport is beschreven wat de herkomst is van ruwe olie die in Nederland is geïmpor­teerd en welke emissies door upstream en transport daarmee samenhangen (in kg CO2 per vat ruwe olie).

Figuur – Uitstoot per onderdeel van de aardolieketen, in kg CO2-eq. per vat ruwe olie.