Rapport

Verkenning klimaatbeleid gemeente Molenlanden (update 2023)

De gemeente Molenlanden wil in 2050 CO2-neutraal zijn en streeft met andere gemeenten in de regio Alblasserwaard naar 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Om deze en de andere doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken, heeft de gemeente het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid en Klimaat 2023-2026 opgesteld. Hierin zijn de activiteiten opgenomen die de gemeente wil ondernemen om in 2050 CO2-neutraal, circulair en klimaatbestendig te worden.

In 2022 heeft CE Delft het uitvoeringsprogramma doorgerekend en het effect bepaald van het beleid van de gemeente Molenlanden op de uitstoot van broeikasgassen in de gemeente. In 2023 hebben we de doorrekening geactualiseerd op basis van de meest recente stand van zaken.  Uit de doorrekening blijkt dat de gemeente Molenlanden niet dichter bij het realiseren van haar doelstelling voor 2030 is gekomen (zie figuur). Met het huidige beleid haalt de gemeente 26% reductie in 2030 en 46% reductie in 2050. De grootste uitstoot komt uit mobiliteit en landbouw, maar de gemeente heeft vooral beleidsmaatregelen op het gebied van gebouwde omgeving en landgebruik. Aanvullende beleidsinspanningen op het gebied van mobiliteit en landbouw zijn dus nodig.